TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Kertokaa liikuntaseteleistä! (VeeKoo 2008-01-24 13:47)

Huvitilaisuus ja liikuntasetelit (sekä kulttuurisetelit)

Lutukolli
2008-01-27 23:37

Lehden artikkelin lailla on varmaan tarkoitettu tuloverolakia 30.12.1992/1535, jossa sen 69 §:n 1 momentin 4 kohdassa tavanomaisesta henkilokuntaedusta todetaan; "Veronalaiseksi tuloksi ei katsota, ellei edellä säädetystä muuta johdu, koko henkilökunnan tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien työnantajalta saamaa tavanomaista ja kohtuullista etua työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustoiminnasta, jollaisena voidaan pitää myös työnantajan kustantamaa liikuntaseteliä."

Verottajan käytäntöjä löytää yleensä URL-osoittesta www.vero.fi. Liikuntasetelistä ja kulttuurisetelistä siellä on sanottu ainakin seuraavaa:

Liikuntaseteli

"Liikuntasetelillä tarkoitetaan verotuksessa työnantajan kustantamaa lipuketta tai korttia, jolla työntekijä voi maksaa käyntinsä sellaisessa liikuntapaikassa, joka hyväksyy liikuntasetelin maksuvälineeksi. Liikuntaseteli on työntekijälle verovapaa etu."

"Liikuntasetelin tai -kortin verovapauden edellytyksenä on kuitenkin että

- koko henkilökunnalla on oltava mahdollisuus samansuuruiseen tukeen. Työnantajan antama liikuntaseteli on eräs tapa tukea henkilökunnan liikuntaharrastusta. Jos työnantajalla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, tuen järjestämistapa voi vaihdella esim. niin, että jollakin paikkakunnalla työnantaja tekee sopimuksen suoraan liikuntapaikan kanssa ja toisella antaa liikuntaseteleitä. Olennaista on, että työnantajalle aiheutuvan kustannuksen enimmäismäärä palkansaaja kohden on sama.
-liikuntaseteli on vain henkilökunnan käytössä, ei esim. perheenjäsenten
-liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin, vaikka liikuntasetelin arvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo
-seteli on tarkoitettu vain tavanomaiseen ja työntekijän harrastamaan liikuntaan: sillä ei voi maksaa esim. solariumia tai urheilukilpailujen sisäänpääsymaksuja
-kustannusten on oltava kohtuullisia. Vaikka laki ei määrittele tarkkaa euromäärää liikuntasetelille, verotuskäytännössä on hyväksytty kohtuullisen kustannuksen määräksi noin 200 euroa vuodessa työntekijää kohden. Työnantaja ei siis voi kustantaa verovapaasti kaikkia työntekijän liikuntaharrastuksesta aiheutuneita kustannuksia."

Kulttuurisetelit

"Työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu. Edellytyksenä on, että etu on arvoltaan tavanomainen ja kohtuullinen sekä koko henkilökunnan käytettävissä. Toisaalta jos työnantaja korvaa palkansaajien elantokustannuksia, korvauksen määrä on palkkaa. Jos palkansaaja voi valita harrastusmuodon ja -ajankohdan vapaasti, on varsin tulkinnanvaraista, onko kysymys työnantajan järjestämästä toiminnasta vai palkansaajan omien harrastuskustannusten korvaamisesta."

"Tämä rajanveto-ongelma oli esillä silloin, kun liikuntaseteli tuli markkinoille. Asia ratkaistiin lisäämällä tuloverolakiin nimenomainen säännös, jossa työnantajalta saatu liikuntaseteli todetaan tietyin edellytyksin verovapaaksi eduksi."

"Nyt tarjolla on myös kulttuuriseteli. Sen verotuskohtelusta on keskuverolautakunta julkaissut ennakkoratkaisun 056/2005 (Työntekijän saama etu oli tuloverolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalaista ansiotuloa. ). Kysymyksessä on siis veronalainen etu."


Verohallinnon sivulla on liikuntasetelistä kerrottu hieman laveammin seuraavaa:


"Liikuntasetelitkin verovapaa etu"
"Työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen, koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu. Liikunta on osa tätä toimintaa.
...
Liikuntapalvelut voidaan myös ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tällöin liikunta voidaan maksaa liikuntapaikan tai kolmannen tahon liikuntakupongeilla taikka työnantajan ja palveluntuottajan välisellä suoralla laskutuksella."

"Verovapaan edun on oltava työnantajan järjestämä. Työnantajan kuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina veronalaisia."

"Verovuoden 2004 alusta verovapaaksi on säädetty myös työnantajan kustantama liikuntaseteli. Työntekijät voivat valita liikuntapaikoista minkä tahansa paikan, joka hyväksyy kyseisen setelin maksuvälineeksi. Liikuntasetelin/-kortin käyttöön liittyy kuitenkin eräitä rajoituksia."

"Koko henkilökunnalla oltava mahdollisuus liikuntasetelin käyttöön"
"Kaikkien henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä on, että etu on samanlaisena kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Etu voidaan antaa verovapaasti myös jo eläkkeellä oleville entisille työntekijöille. Verovapauden edellytykseksi riittää, että kaikki halukkaat saavat liikuntaedun. Vaikka osa henkilökunnasta jättäisi mahdollisuuden käyttämättä, etu on silti sen käyttäjille verovapaa."

"Jos työnantajalla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, edun järjestämistapa voi olla eri toimipisteissä erilainen, kunhan kaikkien palkansaajien saama etu on kustannuksiltaan sama."

"Liikuntaseteli on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön"
"Verotonta liikuntaetua, erityisesti liikuntaseteliä käytettäessä on voitava varmistua siitä, että etua käyttää setelin antajaan työsuhteessa oleva henkilö. Jos liikuntaseteleitä voivat käyttää esim. perheenjäsenet, niiden arvo on koko määrältään palkkaa."

Liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin"
"Vaikka liikuntasetelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo, liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Tässä suhteessa liikuntasetelin käyttö vastaa lounassetelin käyttöä."

"Seteli on tarkoitettu vain tavanomaiseen harrastustoimintaan"
"Veroton liikuntaetu koskee vain sellaisia liikuntamuotoja, joita suomalaiset yleisesti harrastavat. Etu on tarkoitettu työntekijän oman liikuntaharrastuksen tukemiseen, ei esim. solariumiin tai urheilukilpailujen sisäänpääsymaksuihin. Myöskään hieronta ei ole aktiiviliikuntaa, joten liikuntaseteliä ei ole tarkoitettu sen kustannusten maksamiseen."

"Kustannusten on oltava tavanomaisia ja kohtuullisia"
"Laissa ei ole mainittu kohtuullisuuden euromäärää. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että verotuskäytännössä on hyväksytty kohtuullisen kustannuksen määräksi palkansaajaa kohden noin 200 euroa vuodessa. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (24/2003 vp) todetaan, että tämä euromäärä on informatiivinen, se kuvaa vallitsevaa verotuskäytäntöä. Sillä ei pyritä säätämään verovapaan etuuden määrää. Edelleen valiokunta toteaa, että kysymys on pohjimmiltaan elantomenojen korvaamisesta, joten työntekijän tulee vastata pääosin itse liikunnasta aiheutuvista kustannuksistaan. Lainkohdan tarkoituksena on tarjota työnantajalle mahdollisuus kannustaa työntekijöitä liikkumaan tavanomaisen ja kohtuullisen henkilökuntaedun turvin. Se ei oikeuta siten työnantajaa korvaamaan verovapaasti kaikkia työntekijän urheilemisesta aiheutuneita kustannuksia."

"Työnantajan antaman liikuntaedun kohtuullisuutta joudutaan käytännön verotustyössä arvioimaan euromääräisenä. Arvioinnin lähtökohdaksi käy edelleen noin 200 euroa vuodessa. Tarvittaessa määrää tarkistetaan. Edun tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta tarkastellaan kaiken työnantajan kustantaman liikuntatoiminnan osalta. Esim. jos työnantaja antaa sekä uimahallilippuja että liikuntaseteleitä, niiden yhteismäärän tulee olla kohtuullinen. Sen sijaan työpaikan yhteisten liikuntapäivien tms. kustannuksia ei tarvitse ottaa huomioon. Työnantajan omissa tiloissa, esim. kuntoiluhuoneessa tapahtuvan liikunnan kustannuksia ei myöskään tarvitse arvioida erikseen."

"Kun kustannusten kohtuullisuutta arvioidaan, työnantajan kustantamia liikuntaetuja tarkastellaan kuitenkin kokonaisuutena. Jos työnantaja on järjestänyt liikuntamahdollisuuksia omissa tiloissaan ja sen lisäksi antaa työntekijöille liikuntaseteleitä, uimahallilippuja tms., näiden työnantajan tilojen ulkopuolella käytettävien lipukkeiden arvo saa olla yhteensä enintään n. 200 euroa. Jos työnantaja sen sijaan tarjoaa ainoastaan omien tilojensa ulkopuolella järjestettyä liikuntaa, kustannus työntekijää kohden voi olla jonkin verran suurempi. Epäselvissä tapauksissa työnantaja voi pyytää verovirastolta ennakkoratkaisua järjestämiensä etujen verovapaudesta."

"200 euron raja koskee vain työnantajan maksamaa liikunnan tukea. Palkansaajan mahdollisesti maksamaa osuutta ei oteta huomioon edun kohtuullisuutta arvioidessa."

"Muuhun harrastustoimintaan annetun tuen kohtuullisuus arvioidaan erikseen."

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu