Jyrki Kallion yhtye

4.8.2004 ke
Alex Park Hotel (Lahti)