Sami Keskitalon yhtye

26.5.2004 ke
Alex Park Hotel (Lahti)