Tuohikotin VPK:n talo, Kouvola

To 1.2.2007
Sirius & Raineri Nyman
Ti 27.11.2007
Raineri Nyman
Ti 24.11.2009
Sirius & Raineri Nyman
Ti 26.1.2010
Jussi Seppäsen yhtye
Ti 23.11.2010
Sirius & Raineri Nyman
Ti 25.1.2011
Jussi Seppäsen yhtye
Su 24.11.2013
Amor-kvartetti, konsertti
Ti 21.1.2014
Jussi Seppänen ja Dominou
Ti 27.1.2015
Jussi Seppänen ja Dominou
Ti 26.1.2016
Kotkaset
Ti 23.1.2018
Kotkaset