Jyrki Kallion yhtye

Ke 4.8.2004
Alex Park Hotel (Lahti)