Sami Keskitalon yhtye

Ke 26.5.2004
Alex Park Hotel (Lahti)